Avskrivning

När försäkringsvärdet av en försäkrad egendom sätts ned gentemot sitt inköps- eller nyvärde kallas detta avskrivning. I många försäkringar följer avskrivningen en särskild tabell. Det försäkrade värdet är tänkt att motsvara, men motsvarar inte nödvändigtvis exakt det rådande marknadsvärdet.

Om det finns en tabell för avskrivning i din försäkring, så finns den tabellen i de fullständiga försäkringsvillkoren. Avskrivningen anges vanligen i procent av anskaffningsvärdet.

Ett exempel är att du köpt en ny frys. Du kan om den skadas de första två åren få 100% av nyvärdet ersatt, det vill säga du får en helt ny frys eller motsvarande kontantersättning. Efter fem års ägande får du kanske endast ut 50% av vad du köpte in den försäkrade egendomen för, om den råkar ut för en försäkringsgill skada.

[ Tillbaka ]